ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τα σχέδια υποχρεωτικών εξετάσεων

Ï õðïõñãüò Õãåßáò Ðáíáãéþôçò ÊïõñïõìðëÞò êáé ï õðïõñãüò Ðáéäåßáò Áñéóôåßäçò ÌðáëôÜò óå åõñåßá óýóêåøç ìå åêðñïóþðïõò áðü ôïí ÷þñï ôùí Åðéóôçìþí Õãåßáò, ÁèÞíá Ôñßôç 21 Éïõëßïõ 2015.Óôç óõíÜíôçóç Ý÷ïõí êëçèåß êáé ðáñåõñßóêïíôáé ï ðñýôáíçò ôïõ ÅÊÐÁ ÈÜíïò Äçìüðïõëïò, êïóìÞôïñåò êáé ðñüåäñïé Ó÷ïëþí Åðéóôçìþí Õãåßáò ôùí Ðáíåðéóôçìéáêþí Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí, åêðñüóùðïé êïéíïâïõëåõôéêþí êïììÜôùí êáé óõíáñìüäéùí öïñÝùí (ÐáíåëëÞíéïò Éáôñéêüò Óýëëïãïò, Éáôñéêüò Óýëëïãïò Áèçíþí, ÏÅÍÃÅ, ÅÉÍÁÐ). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανακοίνωση του ΙΣΑ για την αμφιλεγόμενη σκέψη του υπουργείου Υγείας.