ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έχασε και τις 650 μονάδες το Χρηματιστήριο – Συνεχίστηκε το sell off των τραπεζικών μετοχών

Êüóìïò ðåñðáôÜ óôï ×ñçìáôéóôçñßï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõíßïõ 2016.  Óôïõò ñõèìïýò ôïõ äéåèíïýò îåðïõëÞìáôïò êéíåßôáé óÞìåñá êáé ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áãïñÜ, óôïí áðüç÷ï ôçò åðéêñÜôçóçò ôïõ Brexit, õðï÷ùñþíôáò êÜôù áðü ôá åðßðåäá ôùí 540 ìïíÜäùí. Ïé ôñáðåæéêÝò ìåôï÷Ýò äÝ÷ïíôáé ôé éó÷õñüôåñá ðõñÜ ôùí ðùëçôþí. O Ãåíéêüò Äåßêôçò Ôéìþí óôéò 12:15, äéáìïñöþíåôáé óôéò 536,44 ìïíÜäåò óçìåéþíïíôáò ðôþóç 13,15%. ÅíäïóõíåäñéáêÜ êáôÝãñáøå ÷áìçëüôåñç ôéìÞ óôéò 522,21 ìïíÜäåò (-15,46%). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Μαρτίου 2017 ο Γενικός Δείκτης, κλείνοντας στις 641,79 μονάδες, με πτώση 2,61%.