ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: «Φιάσκο το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής για την Υγεία»

Ï ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò êáé Üëëïé åêðñüóùðïé ôùí êïììÜôùí, åêôüò ÊÊÅ ðïõ áñíÞèçêå ôçí ðñüóêëçóç êáé ×ñõóÞò ÁõãÞò ðïõ äåí ðñïóêëÞèçêå, ðáñßóôáíôáé óôï Åèíéêü Óõìâïýëéï ÅîùôåñéêÞò ÐïëéôéêÞò ðïõ óõãêëÞèçêå óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí õðü ôçí ðñïåäñßá ôïõ õðïõñãïý Íßêïõ ÊïôæéÜ, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Óåðôåìâñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχολιάζοντας το κείμενο που δημοσιοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία, ο πρώην υπουργός το χαρακτήρισε «πολιτική μηχανορραφία».