ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μ. Τσαμάζ: Aντίδοτο στην απαισιοδοξία το COSMOTE HISTORY

Ï ðñüåäñïò ôïõ ÏÔÅ Ìé÷Üëçò ÔóáìÜæ ìéëÜåé óôçí óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ãéá ôá äýï ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôïõ Cosmote History, óôï Ìáñïýóé, Ôñßôç 13 Öåâñïõáñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο χρόνια COSMOTE HISTORY: Πάνω από 40 νέες πρωτότυπες παραγωγές ντοκιμαντέρ το 2018.