ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδοχή Κουβέλη: Δεν αποκλείω την 18μηνη κράτηση των στρατιωτικών

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíïìéëåß ìå ôïí ðñþçí ðñüåäñï ôçò ÄÇÌÁÑ Öþôç ÊïõâÝëç, óôç óõíÜíôçóç ôïõò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ÁèÞíá Ôñßôç 2 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

«Παρόμοια ζητήματα λύνονται συνήθως με ένα απλό τηλεφώνημα – Ο Ερντογάν, το ενέταξε στην κλίμακα της έντασης που θέλει να έχει με τη χώρα μας».