NEWS

Παραμένει πρόεδρος του ΟΠΑΠ έως τις 31 Δεκεμβρίου ο Ziegler

Ï ðñüåäñïò êáé Ä.Ó. ÏÐÁÐ Kamil Ziegler ìéëÜåé óôçí ôåëåôÞ åãêáéíßùí ôùí áíáêáéíéóìÝíùí ðôåñýãùí ôùí íïóïêïìåßùí ðáßäùí «Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ» êáé «ÐÁÍ. & ÁÃË. ÊÕÑÉÁÊÏÕ» áðü ôçí ÏÐÁÐ, óôï áìöéèÝôñï ôïõ íïóêïìÝéïõ, ÔåôÜñôç 4 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σύμβαση εργασίας του εκτελεστικού προέδρου του ΔΣ παρατάθηκε για έναν χρόνο.