ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Οι απαιτήσεις μας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις είναι και θα είναι πάντοτε απαράγραπτες

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò (Á), ðáñåõñÝèç óôéò åêäçëþóåéò ôéìÞò êáé ìíÞìçò ãéá ôçí 74ç ÅðÝôåéï ôïõ Ïëïêáõôþìáôïò êáé ôçò êáôáóôñïöÞò ôùí ÷ùñéþí ôçò ÂéÜííïõ êáé ôçò ÉåñÜðåôñáò, áðü ôá ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá êáôï÷Þò, ÂéÜííïò, ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò, ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ 2017. Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ìåôÝâç óôïí Éåñü Íáü ôùí Áãßùí ÐÜíôùí ãéá ôç äïîïëïãßá, ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ìçôñïðïëßôç Áñêáëï÷ùñßïõ, Êáóôåëëßïõ êáé ÂéÜííïõ ê. ÁíäñÝá, åíþ, ìåôÜ ôéò åêäçëþóåéò, áíáêçñý÷èçêå óå åðßôéìï äçìüôç ÂéÜííïõ êáèþò êáé óå åðßôéìï ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò ÈõìÜôùí Ïëïêáõôþìáôïò ÄÞìïõ ÂéÜííïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÍÉÊÏÓ ×ÁËÊÉÁÄÁÊÇÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην πάγια αρχή για τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα ναζιστικά εγκλήματα στάθηκε για μια ακόμη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.