ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» στη βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και την Εκκλησία – Αναφορές για «εθνομηδενιστές»

Ïé âïõëåõôÝò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÌÜêçò Âïñßäçò (Á) êáé ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò (Ä) ðáñáêïëïõèïýí ôç óõíåäñßáóç ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ êüììáôïò, ôçí ÔåôÜñôç 8 Éïõëßïõ 2015, óôç ÂïõëÞ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο επίκεντρο των σκληρών εκφράσεων, ο Μάκης Βορίδης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Τασία Χριστοδουλοπούλου.