NEWS

Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Τράπεζα Πειραιώς

Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò ×ñÞóôïò ÌåãÜëïõ ìéëÜåé óôçí åêäÞëùóç ãéá ôçí ðñþôç ðáñïõóßáóç óôçí ÅëëÜäá ôùí Áñ÷þí Õðåýèõíçò ÔñáðåæéêÞò (Principles for Responsible Banking) ôïõ UNEP FI, óôç äéáìüñöùóç ôùí ïðïßùí óõììåôÝ÷åé ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò ìáæß ìå Üëëåò 27 ôñÜðåæåò áðü üëï ôïí êüóìï,  óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, ÔåôÜñôç 16 ÉáíïõÜñéïõ 2019. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ελληνική τράπεζα είναι μεταξύ των 28 τραπεζικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο που προωθούν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.