2η ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

2η ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ
ÌáèçôÝò êáé ìáèÞôñéåò ðáñáëáìâÜíïõí ôá ôåôñÜäéá ôùí ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí óôï åîåôáóôéêü êÝíôñï ôïõ 1ïõ ÃÅË Áãßáò ÐáñáóêåõÞò êáôÜ ôçí Ýíáñîç ôùí Ðáíåëëáäéêþí åîåôÜóåùí ãéá ôïõò õðïøçößïõò ôùí ÃÅË,óôçí Áãßá ÐáñáóêåõÞ, ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 2 Éïõíßïõ 2023. Ïé õðïøÞöéïé ôùí Ãåíéêþí Ëõêåßùí (ÃÅË), åîåôÜæïíôáé êáôÜ ôçí ðñþôç çìÝñá ôùí åîåôÜóåùí, óôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Ãëþóóáò êáé Ëïãïôå÷íßáò (ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στο μάθημα των Μαθηματικών.

Με το μάθημα των Μαθηματικών (‘Αλγεβρα) συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Πρόκειται για το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουνίου 2024, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές άρχισαν την περασμένη Πέμπτη 31 Μαΐου με την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: