Αφαίρεσε το κοντέινερ από την Πλατεία Εξαρχείων ο Δήμος Αθηναίων

Αφαίρεσε το κοντέινερ από την Πλατεία Εξαρχείων ο Δήμος Αθηναίων
ÌïíÜäåò ôçò áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôá êôßñéá ðïõ åêêåíþíïíôáé ìåôÜ áðü áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ìåãÜëç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå ôÝóóåñá êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ôåëïýí õðü êáôÜëçøç åäþ êáé ðïëý êáéñü. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂëÜ÷ïò Á Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Συνεχίζουμε την μάχη της καθημερινότητας παντού στην πόλη», το μήνυμα του δημάρχου Κ. Μπακογιάννη.

Το μεταλλικό κοντέινερ που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Εξαρχείων τον Απρίλιο του 2017, αφαίρεσε το πρωί ο Δήμος Αθηναίων απελευθερώνοντας τον χώρο που παράνομα βρισκόταν υπό κατάληψη.

Ταυτόχρονα, συνεργεία των διευθύνσεων καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού προχώρησαν σε παρεμβάσεις σε ολόκληρο τον χώρο της πλατείας προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ιστορικής αυτής περιοχής της πόλης.

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία Εξαρχείων περιλαμβάνονται στο συνολικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από την νέα δημοτική αρχή για τις 129 γειτονιές της Αθήνας και έχει η εφαρμογή του ξεκίνησε ήδη.

«Στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Αθηναίων, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε ούτε μια μέρα να πάει χαμένη. Με δράσεις που ενισχύουν την καθαριότητα, βελτιώνουν τον φωτισμό, εμπλουτίζουν το πράσινο και αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο προς όφελος των δημοτών. Συνεχίζουμε την μάχη της καθημερινότητας παντού στην πόλη» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.