Αυξημένες οι πωλήσεις της Space Hellas το εννεάμηνο του 2021

Αυξημένες οι πωλήσεις της Space Hellas το εννεάμηνο του 2021

Σε 62,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021 έναντι 47,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Για το τρίτο τρίμηνο 2021 (01.07.2021 – 30.09.2021) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021 έκλεισε σε 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ για την περίοδο 01.07.2021- 30.09.2021 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021, τα οποία ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Για την περίοδο 01.07.2021- 30.09.2021 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,05 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης του 2021 δεν προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου. Το σημαντικότερο σημείο αναφοράς, ήταν η απόκτηση επιπλέον ποσοστού 10% στην εταιρεία Singular Logic, η οποία κατέστησε την Space Hellas βασικό μέτοχο με ποσοστό 60% και με τη διοίκηση να ασκείται από τη Space Hellas. Το γεγονός αυτό ολοκλήρωσε το επενδυτικό σχέδιο που ακολούθησε την εξαγορά της Singular Logic, που έλαβε χώρα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.