Αυξημένες οι πωλήσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ το 2017

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό των 165,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΓΕΚΑ το 2017 έναντι 157,8 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.

Παράλληλα, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 17,3% έναντι 15,8% το 2016 είχε ως συνέπεια την αύξηση του μικτού κέρδους σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 3,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ κατά τη συγκρίσιμη χρήση, ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων ενεργειών.

Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία ARIVIA ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, μεταξύ άλλων, ξεκίνησε νέες συνεργασίες με προμηθευτές που διαθέτουν ισχυρά και επώνυμα brands στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Ρουμανία), ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες συνεργασίες του με νέα προϊόντα και αυξημένο πελατειακό χαρτοφυλάκιο. Ταυτόχρονα διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των κωδικών που διαθέτει στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»), ενώ προχώρησε και στην επαναδραστηριοποίησή του στο πρώην δίκτυο του Ομίλου Μαρινόπουλου υπό τη διαχείριση πλέον του Ομίλου Σκλαβενίτη.