Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα στο α’ εξάμηνο

Ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους 4% και 1,9% αντίστοιχα.

Με αυξημένες πωλήσεις και κέρδη για την Εβροφάρμα, αλλά και για τον όμιλο έκλεισε το εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 15.367 χιλ. ευρώ και 14.413 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 14.781 χιλ. ευρώ και 14.151 χιλ. ευρώ (αύξηση 4% και 1,9%, αντίστοιχα).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς οι τιμές γάλακτος (και συνεπακόλουθα των τιμών πωλήσεων των προϊόντων) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας, διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01//01-30/06/2018 σε 22,7% και 19,3%, αντίστοιχα έναντι 19,8% και 17,4% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών , το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον όμιλο και την εταιρεία σε 3.487 χιλ. ευρώ και 2.782 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 2.934 χιλ.ευρώ και 2.469 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 18,8% και 12,7%).

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 928 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι των 420 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα δε εταιρικά κέρδη προ φόρων, ανήλθαν στα 289 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι των 142 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 643 χιλ. ευρώ έναντι 271 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε 200 χιλ. ευρώ έναντι 72 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα περίοδο, ανήλθαν για τον όμιλο σε 1.986 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 32% έναντι 1.495 χιλ. ευρώ της πρηγούμενης χρήσης και για την εταιρεία σε 1.164 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 14% έναντι 1.021 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.