Αυξημένες οι πωλήσεις της ΣΙΔΜΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2018

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσίασαν οι θυγατρικές εταιρείες Sidma Bulgaria και Sidma Romania.

Στο ποσό των 68,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 57,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένος κατά 17,9%. Σημειώνεται ότι μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 86,4 εκατ. ευρώ από 73,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 17,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.561 χιλ. ευρώ από 3.231 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 1.666 χιλ. ευρώ από 929 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιδείνωση των αποτελεσμάτων, οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση το περιθωρίου μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (από 10,7% το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 8,0% το πρώτο εξάμηνο του 2018), γεγονός που αποδίδεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει επαρκώς τις αυξήσεις που απαιτούσε η άνοδος των τιμών των χαλυβουργείων, κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 42,7 εκατ. ευρώ από 38,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 60,8 εκατ. ευρώ από 53,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αυξημένος κατά 12,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,0 εκατ. ευρώ, από 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση των ζημιών κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε 1,3 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ.

Οι θυγατρικές εταιρείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Η μεν SIDMA Bulgaria κατά 26 %, η δε SIDMA Romania κατά 37% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 532 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 434 χιλ. ευρώ φέτος και κερδών από 254 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 135 χιλ. ευρώ φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε EBITDA 154 χιλ. ευρώ σε σχέση με 303 χιλ. ευρώ το πρώτο εξαμήνου του 2017, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 434 χιλ. ευρώ από 252 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 7,3 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της εταιρείας να έχει προβεί σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της τα τελευταία χρόνια, που αφορούσε κυρίως στο δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Ομίλου, ενώ παράλληλα προχωρεί και σε διαπραγματεύσεις με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την μείωση του κόστους χρηματοδότησης.