Αυξημένος κατά 20% ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ» το 2018

Αύξηση κατά 20% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου.

Αύξηση κατά 20% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα», το 2018, ο οποίος ανήλθε στα 108,5 εκατ. ευρώ από 90,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 11,5 εκατ. ευρώ ή 10,6% επί των πωλήσεων έναντι 13,3 εκατ. ευρώ ή 14,7% επί των πωλήσεων το 2017. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ, το 2017. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 είχαν συμπεριληφθεί έκτακτα κέρδη, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 20% και διαμορφώθηκε στα 107,2 εκατ. ευρώ έναντι 89,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στα 10,7 εκατ. ευρώ ή 10,0% επί των πωλήσεων έναντι ευρώ 12,4 εκατ. ευρώ ή 13,9% επί των πωλήσεων το 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.