Αυξημένος κατά 3,46% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack το 2018

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Στα 84,492 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack το 2018 έναντι 81,523 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 3,64%. Αντίστοιχα, ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 72,424 εκατ. ευρώ, έναντι 70,284 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,04%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 14,274 εκατ. ευρώ, έναντι 14,386 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 13,489 εκατ. ευρώ έναντι 14,144 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,63%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 9,872 εκατ. ευρώ, έναντι 10,374 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,84% και για την Εταιρεία σε 10,148 εκατ. ευρώ έναντι 10,327 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,73%.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,389 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,97% και για την εταιρεία σε 7,602 εκατ. ευρώ, έναντι 7,299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,15%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,383 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2017, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 3,89%.