Αύξηση 19% στις πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής.

Σε 390,288 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ στο πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι 326,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 19%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν κατά 6%, οι πωλήσεις βενζινών κατά 2%, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατά 15% και οι πωλήσεις μαζούτ κατά 22%.

Παράλληλα, η νέα δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου σημείωσε σημαντική ανάπτυξη φθάνοντας τους 133.042 ΜΤ σε σχέση με 33.309 ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υγρών καυσίμων στη διεθνή αγορά ανήλθαν σε 59.726 ΜΤ και οι πωλήσεις στερεών καυσίμων σε 73.316 ΜΤ.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, αυξημένα κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Για περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα εδώ