Αύξηση 33% στα λειτουργικά έσοδα της Trastor ΑΕΕΑΠ το α’ εξάμηνο

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ενσωμάτωση των μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις, όσο και στη περαιτέρω μίσθωση κενών χώρων.

Αύξηση 33% παρουσίασαν τα λειτουργικά έσοδα της Trastor ΑΕΕΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ενσωμάτωση των μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις, όσο και στη περαιτέρω μίσθωση κενών χώρων.

Οι νέες επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ και η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων την 30.06.2018 αποτιμήθηκε σε 96,3 εκατ. ευρώ έναντι 79,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2017. Συγκεκριμένα, την 30η Ιουνίου 2018 η εταιρεία κατείχε 37 ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογές επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 377 χιλ. ευρώ έναντι 172,3 χιλ. ευρώ την 30.06.2017.

Η εταιρεία, κατά πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 40 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 280,9 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017. Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 306,5 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017.