Αύξηση 4,1% στις πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών το 2013

Ζημιές 2.149 χιλ. ευρώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου.

Σε ζημίες 2.149 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου «Quest Συμμετοχών ΑΕ», τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 5.910 χιλ. ευρώ πέρυσι. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με ποσό, ύψους 4 εκατ. ευρώ, που αφορά προσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων και επενδύσεων σε εύλογη αξία.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα του ομίλου σε ενοποιημένη βάση για το 2013 διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Πωλήσεις 295 εκατ. ευρώ έναντι 283 εκατ. ευρώ, το 2012, αύξηση 4,1%. Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) 12.143 χιλ. ευρώ έναντι 9.331χιλ. ευρώ του 2012.

Κέρδη προ φόρων 1.602 χιλ. ευρώ έναντι 1.138 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του ομίλου ανέρχονται στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ, στο τέλος της χρήσης του 2012.

Οικονομικά αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε 3.347 χιλ. ευρώ έναντι 4.158 χιλ. ευρώ, το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 598 χιλ. ευρώ έναντι 479 χιλ. ευρώ, το 2012. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 727 χιλ. ευρώ έναντι 460 χιλ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.253 χιλ. ευρώ έναντι 4.803 χιλ. ευρώ, το 2012.

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών: Κλάδος πληροφορικής

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 104,7 εκατ. ευρώ έναντι 99,6 εκατ. ευρώ, το 2012, αυξημένες κατά 5,1%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1.817 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.028 χιλ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 901 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.906 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 300 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.215 χιλ. ευρώ, το 2012.

iSquare
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 50,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,1 εκατ. ευρώ, το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1.570 χιλ. ευρώ έναντι 2.003 χιλ. ευρώ, το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.407 χιλ. ευρώ έναντι 1.465 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 936 χιλ. ευρώ έναντι σε 1.066 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ έναντι 61,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 4,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.485 χιλ. ευρώ έναντι 3.521 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 2.084 χιλ. ευρώ έναντι 1.019 χιλ. ευρώ, το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 20 χιλ. ευρώ έναντι 208 χιλ. ευρώ, το 2012.

Κλάδος ταχυμεταφορών

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 73,1 εκατ. ευρώ έναντι 71 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 3%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 3.454 χιλ. ευρώ έναντι 3.061 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3.054 χιλ. ευρώ έναντι 2.949 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3.015 χιλ. ευρώ έναντι 1.779 χιλ. ευρώ, το 2012.

Κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρεία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW. Το 5ο φωτοβολταικό πάρκο, ισχύος 10 MW, ξεκίνησε να τροφοδοτεί το σύστημα με ηλεκτρική ενέργεια, τον Οκτώβριο του 2013. Το πάρκο διαθέτει υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150KV.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) ήταν:

Πωλήσεις 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένες κατά 19,6%, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) 2.055 χιλ. ευρώ έναντι 2.293 χιλ. ευρώ, ζημιές προ φόρων 1.198 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 168 χιλ. ευρώ, το 2012 και ζημιές μετά από φόρους 1.410 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 398 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι στην κλειόμενη χρήση τα αποτελέσματα του κλάδου Ενέργειας επιβαρύνθηκαν με ποσό 1.545 χιλ. ευρώ, που αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012, που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ.

Επιπλέον, υπήρξε επιβάρυνση ποσού 869 χιλ. ευρώ, που αφορά σε τμηματική απομείωση της καθαρής αξίας αδειών, που κατέχει η εταιρεία, μέσω θυγατρικών της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.