Αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών AE, το 2014

Αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών AE, το 2014

Οι πωλήσεις ανήλθαν το 2014 στα 315 εκατ. ευρώ έναντι 295 εκατ. ευρώ, το 2013.

Αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών AE, το 2014, οι οποίες ανήλθαν στα 315 εκατ. ευρώ έναντι 295 εκατ. ευρώ, το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 19.861 χιλ. ευρώ έναντι 12.143 χιλ. ευρώ, το 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3.588 χιλ. ευρώ έναντι 1.602 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 3.025 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.149 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 8.177 χιλ. ευρώ, που αφορά προσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων και επενδύσεων σε εύλογη αξία.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε 6.689 χιλ. ευρώ έναντι 3.347 χιλ. ευρώ, το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 4.129 χιλ. ευρώ έναντι 598 χιλ. ευρώ, το 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.447 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 727 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 2.267 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.253 χιλ. ευρώ, το 2013.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της εταιρείας περιλαμβάνονται έσοδα από μερίσματα ύψους 3.405 χιλ. ευρώ, ενώ υπάρχει επιβάρυνση ύψους 1.130 χιλ. ευρώ που αφορά σε τμηματική διαγραφή αξίας επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση.

Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 119,9 εκατ. ευρώ έναντι 104,7 εκατ. ευρώ, το 2013, αυξημένες κατά 14,5%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 2.275 χιλ. ευρώ έναντι 1.817 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.051 χιλ. ευρώ έναντι 901 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 994 χιλ. ευρώ έναντι 300 χιλ. ευρώ, το 2013.
Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ, το 2013, αυξημένες κατά 63,2%. Οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 787 χιλ. ευρώ έναντι 854 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 932 χιλ. ευρώ έναντι 929 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 934 χιλ. ευρώ έναντι 931 χιλ. ευρώ, το 2013.
iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 43,1 εκατ. ευρώ έναντι 50,2 εκατ. ευρώ, το 2013, σημειώνοντας πτώση 14%.
Τ

α κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 1.256 χιλ. ευρώ έναντι 1.570 χιλ. ευρώ, το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 946 χιλ. ευρώ έναντι 1.407 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 459 χιλ. ευρώ έναντι σε 936 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους 99 χιλ. ευρώ που αφορά τμηματική διαγραφή αξίας συμμετοχής.
iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 11 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ, το 2013, αυξημένες κατά 85,3%, λόγω της προσθήκης τριών νέων καταστημάτων στο δίκτυο λιανικής.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 152 χιλ. ευρώ έναντι 17 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 247 χιλ. ευρώ έναντι 276 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 254 χιλ. ευρώ έναντι 276 χιλ. ευρώ, το 2013.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 64,9 εκατ. ευρώ έναντι 64,6 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 4.784 χιλ. ευρώ έναντι 3.485 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 2.188 χιλ. ευρώ έναντι 2.084 χιλ. ευρώ, το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2.095 χιλ. ευρώ έναντι 20 χιλ. ευρώ, το 2013. Τα αποτελέσματα της εταιρείας, την κλειόμενη χρήση, επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους 1.148 χιλ. ευρώ σχετικό με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 82,3 εκατ. ευρώ έναντι 73,1 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση, αυξημένες κατά 12,6%, λόγω της δραστηριοποίησης της εταιρείας και στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 7.244 χιλ. ευρώ έναντι 3.454 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6.707 χιλ. ευρώ έναντι 3.054 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5.373 χιλ. ευρώ έναντι 3.015 χιλ. ευρώ, το 2013.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρεία λειτουργεί πέντε φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) σε 3.834 χιλ. ευρώ έναντι 2.055 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1.964 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.198 χιλ. ευρώ, το 2013 και ζημιές μετά από φόρους 2.195 χιλ. ευρώ έναντι 1.410 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 2.038 χιλ. ευρώ στις πωλήσεις και 1.496 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων, βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.

Επιπλέον, υπήρξε επιβάρυνση ποσού 2.563 χιλ. ευρώ που αφορά σε τμηματική απομείωση της καθαρής αξίας αδειών, που κατέχει η εταιρεία μέσω θυγατρικών της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.