Αύξηση κατά 111,59% τα κέρδη του ομίλου «Σαράντη» στο Α΄ εξάμηνο

Αύξηση κατά 111,59% τα κέρδη του ομίλου «Σαράντη» στο Α΄ εξάμηνο
Photo:

Σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με αυξανόμενο ρυθμό ενισχύεται η κερδοφορία του ομίλου Σαράντη, κατά το Α’ εξάμηνο του 2013. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις του ομίλου διατηρήθηκαν κοντά στα επίπεδα του περυσινού πρώτου εξαμήνου, ο όμιλος παρουσίασε ουσιώδη άνοδο στην κερδοφορία του και σημαντική βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό είναι αποτέλεσμα αφενός της σημαντικής βελτίωσης που επιτεύχθηκε στο περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο αυξήθηκε στο 49,58% από 47,93%, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών και αφετέρου του ελέγχου στις λειτουργικές δαπάνες και της λειτουργικής μόχλευσης.

Ειδικότερα:
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 59,34% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε στο 6,18% από 3,84%, το Α’ εξάμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 118,88%, στα 8,29 εκατ. ευρώ από 3,79 εκατ. ευρώ, το Α’ εξάμηνο του 2012 και το περιθώριο EBT ανήλθε στο 7,16% από 3,24%, την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών για την πενταετία 2014-2018

Τα κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας (EATAM) εμφάνισαν ουσιώδη αύξηση κατά 111,59%, φτάνοντας τα 6,32 εκατ. ευρώ από 2,99 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και το περιθώριο ΕΑΤΑΜ ανήλθε στο 5,46% από 2,56%, το Α’ εξάμηνο του 2012.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 133,38% παρουσίασαν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,18 ευρώ ανά μετοχή από 0,08 ευρώ ανά μετοχή, το Α’ εξάμηνο του 2012.

Όσον αφορά τις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, αξίζει να αναφερθεί ότι η αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 1% που παρουσίασαν οι χώρες του εξωτερικού (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 59% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου), αντιστάθμισαν εν μέρει την κατά 3% πτώση πωλήσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβράδυνση των πωλήσεων εποχιακών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2013, ο όμιλος Σαράντη πέτυχε να μειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό του κατά περίπου 12 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2012 (περίπου 6 εκατ. ευρώ, από το τέλος του Α’ τριμήνου του 2013). Επιπρόσθετα, ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει την net cash θέση του στα 0,13 εκατ. ευρώ, κατά το Α’ εξάμηνο του 2013.

Παράλληλα, αναφορικά με το κεφάλαιο κίνησης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι σύνηθες να παρατηρείται μία μικρή αύξηση στις απαιτήσεις πελατών του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο. Αυτό το φαινόμενο είναι προσωρινό, συμβαίνει, λόγω της εποχικότητας προϊόντων της εταιρείας και αναμένεται εξισορρόπηση, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013.