Αύξηση καθαρών κερδών στο α’ τρίμηνο για τον όμιλο Quest

Αύξηση καθαρών κερδών στο α’ τρίμηνο για τον όμιλο Quest

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 907χιλ.

Αύξηση κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψε το α΄ τρίμηνο 2014, ο όμιλος Quest. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν στις 907 χιλ. ευρώ έναντι 157 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου σε ενοποιημένη βάση για το Α΄ τρίμηνο 2014 έχουν ως εξής:

  • Πωλήσεις € 71 εκατ. έναντι € 67,9 εκατ. Πέρυσι (αύξηση 5%) .
  • Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 2.428 χιλ. έναντι € 2.705 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
  • Κέρδη προ φόρων € 167 χιλ. έναντι € 1.216 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 907χιλ. έναντι € 157 χιλ. πέρυσι.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ομίλου. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε €- 4,9 εκατ. (δάνεια ) έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 802 χιλ. έναντι € 892 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 178 χιλ. έναντι € 121 χιλ. το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 55 χιλ. έναντι κερδών € 32 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 100 χιλ. έναντι € 254 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 2.428 χιλ. έναντι € 2.705 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κέρδη προ φόρων € 167 χιλ. έναντι € 1.216 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 907χιλ. έναντι € 157 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ομίλου. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε €- 4,9 εκατ. (δάνεια ) έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 802 χιλ. έναντι € 892 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 178 χιλ. έναντι € 121 χιλ. το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 55 χιλ. έναντι κερδών € 32 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 100 χιλ. έναντι € 254 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 26,2 εκατ. έναντι € 24 εκατ. το 2013 (αύξηση 9% ). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 519 χιλ. έναντι € 467 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 169 χιλ. έναντι € 241 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 33 χιλ. έναντι € 231 χιλ. το 2013.

iSquare
(Η iSquare διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 12,1 εκατ. έναντι € 12,3 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 400 χιλ. έναντι € 405 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 330 χιλ. έναντι € 320 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 214 χιλ. έναντι σε € 232 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,7 εκατ. έναντι € 15,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.311 χιλ. έναντι € 959 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 999 χιλ. έναντι € 705 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.365 χιλ. έναντι € 1.037 χιλ. το 2013.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 18 εκατ. έναντι € 16,5 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ( αύξηση 9%) . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 772 χιλ. έναντι € 607 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 646 χιλ. έναντι € 531 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 662 χιλ. έναντι € 396 χιλ. το 2013.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου), επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και €1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014 , που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.

Διαβάστε ακόμη:

ΣΕΒ και Quest συνεργάζονται για να στηρίξουν νέους επιστήμονες

Νέα θυγατρική στην Τουρκία για την Uni Systems, μέλος του ομίλου Quest