Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο α’ εξάμηνο του 2020 παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ

Ενίσχυση χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα και συνεργασίες που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς στους στόχους της διοίκησης για το β’ εξάμηνο.

Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%).

Επίσης, διατήρησε το μικτό περιθώριο κέρδους σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά 1,470 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και πέτυχε EBITDA ύψους 7,1 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, ο όμιλος μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15% (κατά 317 χιλ. ευρώ) λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος κατά το α’ εξάμηνο ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα 92,2 εκατ. ευρώ έναντι 83,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019.

Από την πανδημία του κορωνοϊού και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, επηρεάστηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») τα οποία διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») τα οποία έφτασαν τα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχη επιρροή σημειώθηκε στα αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο) και στα αποτελέσματα μετά από φόρους (ζημίες 0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκατ. ευρώ).

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η πανδημία, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα και στην επίτευξη νέων συνεργασιών που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζει μία σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων ώστε να επιτύχει βελτίωση των χρηματοροών και καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.