Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος Quest το πρώτο τρίμηνο του 2019

Ενώ οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αύξηση 7,9% στις πωλήσεις παρουσίασε ο Όμιλος Quest το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι οποίες ανήλθαν στα 124,99 εκατ. ευρώ από 115,86 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Επίσης σημειώθηκε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 10,8% στα 11,84 εκατ. ευρώ, των προ φόρων κερδών ΕΒΤ κατά 5,8% στα 6,63 εκατ. ευρώ και των κερδών ανά μετοχή κατά 19,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018 και 442 χιλ. ευρώ στις 31/3/2018. Η μεταβολή από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης.

Οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε 361 χιλ. ευρώ σε σχέση με 308 χιλ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) της μητρικής ανήλθαν σε ζημίες 77 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 70 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες 56 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 83 χιλ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2018.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια προσβλέποντας στην αύξηση των εσόδων, της κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών, στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη σταδιακή από-επένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης. Η πορεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνει προηγούμενη εκτίμηση της διοίκησης, ότι δηλαδή ο Όμιλος Quest στο σύνολό του κατά το 2019 θα παρουσιάσει ήπια ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Με προϋπόθεση τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ήπια ανάπτυξη των μεγεθών του ομίλου σε σχέση με το 2018.