Αύξηση των κερδών για τον όμιλο Trastor

Αυξημένα παρουσιάστηκαν κατά 53,2% και τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου, το Α΄ εξάμηνο του 2019.

Αύξηση των καθαρών κερδών παρουσίασε ο όμιλος Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα οποία ανήλθαν σε 2.568 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 306 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Αύξηση της τάξεως του 53,2% εμφάνισαν και τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3.938 χιλ. ευρώ έναντι 2.571 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) δεκαπλασιάσθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε 4.366 χιλ. ευρώ από 423 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων, (adjusted EBITDA) υπερδιπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε 835 χιλ. ευρώ έναντι 377 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018.

Την 30ή Ιουνίου 2019, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιελάμβανε 50 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 113 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία 163.564 χιλ. ευρώ, έναντι 113.251 χιλ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η εταιρεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, επένδυσε κεφάλαια, ύψους 18,7 εκατ. ευρώ, για την αγορά τεσσάρων επενδυτικών ακινήτων και εξαγόρασε τέσσερις εταιρείες με ισάριθμα ιδιόκτητα ακίνητα εύλογης αξίας 29,6 εκατ. ευρώ. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες, ύψους 3.570 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 112 χιλ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου, την 30ή Ιουνίου 2019, ανήλθε σε 85.099 χιλ. ευρώ ή 1,055 ευρώ ανά μετοχή.