ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αύξηση 1,4% του κύκλου εργασιών στο εννάμηνο

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αύξηση 1,4% του κύκλου εργασιών στο εννάμηνο

Οι εξαγωγές του ομίλου αντιστάθμισαν κατά ένα βαθμό τη μείωση της εγχώριας αγοράς.

Αύξηση κατά 1,4% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής, στο εννεάμηνο του 2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ο οποίος ανήλθε σε 179.708 χιλ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για την ίδια περίοδο του 2015, ανήλθε σε 160.232 χιλιάδες ευρώ, αυξημένος κατά 2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο όμιλος παρουσίασε καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9.512 χιλιάδες ευρώ την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 15.116 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 31.974 χιλιάδες ευρώ την εννεάμηνη περίοδο του 2015 έναντι ζημιών μετά από φόρους 5.401 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας επηρεάστηκαν σημαντικά από τη ζημία απομείωσης της συμμετοχής της εταιρείας στην ενοποιούμενη θυγατρική LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., ύψους 31.486 χιλιάδων ευρώ.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες αντιστάθμισαν τη μείωση στην εγχώρια αγορά. «Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και οι πρόσφατες εθνικές εκλογές επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του ομίλου, ειδικά κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους. Το εννεάμηνο του 2015 συνεχίστηκε η προσπάθεια του ομίλου και της εταιρείας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση του μεικτού και καθαρού κέρδους», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.