Άκρως κερδοφόρο το δεύτερο εξάμηνο του 2015 για τα ΕΛΠΕ

Βελτιωμένα όλα τα οικονομικά μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βελτίωση στα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου 2015, πέτυχε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ (Β΄ τρίμ. 2014: 49 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω ισχυροποιημένων διεθνών περιθωρίων διύλισης και ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, αλλά και λειτουργικών βελτιώσεων σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα του Β΄ τρίμηνου επηρεάστηκαν κυρίως από την αυξημένη συνεισφορά του κλάδου διύλισης, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 38 εκατ. ευρώ.

Θετικά, ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία ενισχύθηκαν από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων και συναλλαγματικών διαφορών, αντισταθμίζοντας μέρος από τις ζημιές των προηγούμενων τριμήνων. Τα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 144 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές ήταν επίσης θετικές, παρά τις αυξημένες επενδύσεις, στο πλαίσιο των προγραμμάτων συντήρησης και το χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο, παρά τις επιτυχημένες ενέργειες για την αποκλιμάκωσή του το 2014, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 1,1δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από την 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 38%.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Από το τέλος Ιουνίου, οπότε κλιμακώθηκε η κρίση της ελληνικής οικονομίας, με την τραπεζική αργία διάρκειας 3 εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στις ροές κεφαλαίων, ο όμιλος σημειώνει ότι εφάρμοσε σχετικό πλάνο αντιμετώπισης κρίσης, με βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνου, με στόχο την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του και τη διασφάλιση του εφοδιασμού της αγοράς. Σαν αποτέλεσμα, τα διυλιστήρια λειτούργησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο της ελληνικής αγοράς, αλλά και συνεχίζοντας τις εξαγωγές προϊόντων.

Λόγω επιχειρηματικού μοντέλου και αυξημένου εξαγωγικού προσανατολισμού, σχεδόν 60% των εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων αφορούν αγορές εκτός Ελλάδος και διεξάγονται μέσω διεθνών τραπεζών με τις οποίες ο όμιλος διατηρεί πολυετή σχέση, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις από τα προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σημαντικό ρόλο για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης είχε και η χρηματοοικονομική στρατηγική που ακολούθησε ο όμιλος τα προηγούμενα χρόνια για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του, με έκδοση των ευρωομολόγων, αλλά και διαπραγματεύσεις με τράπεζες του εξωτερικού, καθώς η δανειακή του χρηματοδότηση προέρχεται πλέον κατά 50% από το εξωτερικό και δεν επηρεάζεται από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, εκτός από το ξεκίνημα του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο η συντήρηση της μονάδας flexicokerτου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, με όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργική διαθεσιμότητα στο Γ’ τρίμηνο.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, συμφωνήθηκε επέκταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι το Δεκέμβριο 2015, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού να αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Συμμετοχές

Η συνεισφορά του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθε στα 3 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικούς πελάτες, παρά την αύξηση όγκου πωλήσεων των ΕΠΑ.

Η κερδοφορία της Elpedison συνέχισε να επηρεάζεται από τη σημαντική καθυστέρηση στην μετάβαση στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ανεξάρτητους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.