Αλλαγές στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της ΕΛΓΕΚΑ

Αλλαγές στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της ΕΛΓΕΚΑ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την Arista και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την GSBG, θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.035.000 ευρώ, με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Arista, θυγατρικής του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Παράλληλα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 900.000 ευρώ, με την έκδοση των 90.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της θυγατρικής GSBG.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛΓΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

«Η τακτική γενική συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «Arista ΑΕΒΕ» αποφάσισε, στις 27/06/2014, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.035.000 ευρώ, με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,19 ευρώ, δηλαδή από 0,53 ευρώ σε 0,34 ευρώ εκάστη και την παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 2.800.240 ευρώ, η οποία καλύφθηκε με την εισφορά εκ μέρους της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ» ισόποσων χρηματικών της απαιτήσεων από την πρώτη, με την έκδοση 8.236.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22930/30-07-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας «Arista ΑΕΒΕ» θα ανέρχεται συνολικά σε 11.810.240 ευρώ, διαιρούμενο σε 34.736.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ» στην ως άνω εταιρεία παραμένει στο 99,99% περίπου.

Επίσης, η τακτική γενική συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «GSBG ΑΕ» αποφάσισε, στις 27/06/2014, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 900.000 ευρώ, με την έκδοση 90.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.

Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε αποκλειστικά από την «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ» αφενός με την καταβολή μετρητών ύψους 480.000 ευρώ και αφετέρου με την εισφορά ισόποσων χρηματικών απαιτήσεών της από την πρώτη, ύψους 420.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22474/30-07-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας «GSBG ΑΕ» θα ανέρχεται συνολικά σε 960.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 96.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ» στην ως άνω εταιρεία αυξάνεται από 70,00% στο 98,13% περίπου».