Αλλαγές στο ΔΣ της Eurobank Properties

Αλλαγές στο ΔΣ της Eurobank Properties

Παραιτήθηκαν οι Οδυσσέας Αθανασίου και Νικόλαος Γαλέτας.

Η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοίνωσε την παραίτηση του Οδυσσέα Αθανασίου, μη εκτελεστικού αντιπροέδρου Α’ και αντιπροέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και του Νικόλαου Γαλέτα, μη εκτελεστικού αντιπροέδρου Β’, και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την εκλογή του Γεωργίου Μπερσή και του Δημητρίου Παπαδoπούλου και ως μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης, αποφάσισε να προτείνει προς την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα συνέλθει την 8.11.2013, να διευρυνθεί η σύνθεση του ΔΣ από επτά σε έντεκα μέλη με την εκλογή των κ.κ. Τάκη Κανελλόπουλου, Πέτρου Κατσούλα, Πλάτωνα Μονοκρούσου και Ignace Charles Rotman.

Διαβάστε ακόμη: Υποβάθμιση του Χ.Α. από την S&P Dow Jones Indices

Οι ανωτέρω εκλογές των δύο νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση από την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ο νόμος ορίζει.

Τέλος, το ΔΣ και σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 29.10.2013 από την “Fairfax Financial Holdings Limited” σχετικά με την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της τελευταίας προς τους μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3461/2006, αποφάσισε να προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο με σκοπό την αξιολόγηση του προσφερόμενου ανταλλάγματος. Το διοικητικό της συμβούλιο θα συνεδριάσει προσηκόντως εντός των προβλεπόμενων από το Ν. 3461/2006 προθεσμιών προκειμένου να εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη του περί του δίκαιου και εύλογου της δημόσιας πρότασης.