Ανδρουλάκης: Να μας εμπιστευτείτε και δεν θα σας απογοητεύσουμε

Ανδρουλάκης: Να μας εμπιστευτείτε και δεν θα σας απογοητεύσουμε
Ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ-ÊÉÍÁË Íßêïò ÁíäñïõëÜêçò, êÜíåé äçëþóåéò áöïý Üóêçóå ôï åêëïãéêü ôïõ äéêáßùìá óå åêëïãéêü ôìÞìá ôïõ Çñáêëåßïõ, ÊñÞôç, ÊõñéáêÞ 08 Ïêôùâñßïõ 2023. Óôéò êÜëðåò ðñïóÝñ÷ïíôáé ïé ðïëßôåò ðñïêåéìÝíïõ íá øçößóïõí óôéò ÄçìïôéêÝò êáé ÐåñéöåñåéáêÝò ÅêëïãÝò 2023, áðü ôéò 07.00 ôï ðñùß Ýùò êáé ôéò 19.00 ôï áðüãåõìá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÍÉÊÏÓ ×ÁËÊÉÁÄÁÊÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έχετε πολλούς λόγους να στηρίξετε ΠΑΣΟΚ, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

“Η πατρίδα μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήμερα να προκύψει σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση, απέναντι σε μια κυβέρνηση ασυδοσίας και αλαζονείας που περιφρονεί τα προβλήματα του λαού, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την υγεία”, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

“Αλλά υπάρχει ακόμη ένας λόγος, οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί: Να σκεφθούμε ποιες δυνάμεις επέβαλαν λιτότητα. Την επέβαλε το κόμμα που εκπροσωπεί η Ν.Δ. Σήμερα έχετε πολλούς λόγους να στηρίξετε ΠΑΣΟΚ, να μας εμπιστευτείτε και δεν θα σας απογοητεύσουμε”, πρόσθεσε.