Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις

Ποιους αφορά η ρύθμιση, πώς γίνεται η αίτηση και ποιοι εξαιρούνται.

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής για την ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών είναι ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κα. (χωρίς πτωχευτική ικανότητα) με εισόδημα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους όρους που πρέπει να πληρούν, οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, και σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης, να είχαν είτε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση. Επίσης, να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φορολογικές υποθέσεις, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος..

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση, εντάσσεται χρέος ύψους έως 50.000 ευρώ. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται διαγραφή έως και 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους , ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα και έως 120 δόσεις, ενώ στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές, οι οποίες είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Πως γίνεται η αίτηση 

Οι αιτήσεις υπαγωγής θα γίνονται, από σήμερα και έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών (στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή) και πιστοποιητικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης των οφειλών, το Δημόσιο και τα ταμεία αξιολογούν την αίτηση και καθορίζουν τους όρους αποπληρωμής (αριθμό και ύψος δόσεων). Μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τους την αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη καθώς και το διαθέσιμο εισόδημά του. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας παράγεται με τυποποιημένο τρόπο, όπως ισχύει και στη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 Ποιοί αποκλείονται

Τα ταμεία δεν προτείνουν ρυθμίσεις α) σε περίπτωση που διαθέτουν μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο και β) δεν ρυθμίζονται χρέη από 20.000 ευρώ και πάνω, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής.

Στην περίπτωση απώλειας ρύθμισης, ο οφειλέτης δεν θα μπορεί να κάνει νέα αίτηση, καθώς χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.

Οι οφειλές που εξαιρούνται της ρύθμισης

Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.