Απέτυχε η δημόσια πρόταση της ΤΙΤΑΝ

Δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού αποδοχής και ως εκ τούτου, απέτυχε η δημόσια πρόταση της εισηγμένης.

Έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019 η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υπέβαλε η ΤITAN Cement International SA προς τους μετόχους της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκε περίπου το 87% των κοινών και το 92% των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά την υποστήριξη των βασικών μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΤΑΝ, όπως και της μεγάλης πλειοψηφίας του συνόλου των μετόχων της ΤΙΤΑΝ, δεν συμπληρώθηκε, εν μέσω αρνητικών συγκυριών στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ο ελάχιστος αριθμός (90%) και των κοινών μετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International SA. Συνεπώς η δημόσια πρόταση κατέστη ανενεργή».

«Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ που ανταποκρίθηκαν θετικά στη δημόσια πρόταση για την εμπιστοσύνη τους. Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει προσηλωμένη προς τη διεθνή ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Η διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και η βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα παραμένει σημαντική προτεραιότητά του» επισημαίνεται σχετικά.

Εξάλλου στην ανακοίνωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών επισημαίνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο «Νόμος»), η TITAN Cement International SA (εφεξής η «ΤΙΤΑΝ Cement International») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε στις 18 Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι «Κοινές Μετοχές») και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων μετοχών της TITAN Cement International.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα:

(α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και

(β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Κατόπιν τούτων, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργή και όλες οι ως άνω προσφερθείσες μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους».