Από τα ΚΕΠ και τα πιστοποιητικά

Από τα ΚΕΠ και τα πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά που έδιναν οι δήμοι θα δίνουν πλέον τα ΚΕΠ - Θα εκτυπώνουν πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

Πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών θα έχουν πια τα ΚΕΠ. Έτσι οι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν αιτήσεις στα γραφεία δημοτολογίων των Δήμων.

Τα ΚΕΠ θα χορηγούν πλέον βεβαιώσεις, των οποίων τα στοιχεία έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με εκείνη των στοιχείων που παρέχονται στο Δημοτολόγιο. Πρόκειται για πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ και Ιθαγένειας.

Διαβάστε περισσότερα στο thetoc.gr