Από τις 21/7 ως τις 3/8 η αύξηση κεφαλαίου του Ομίλου Ελλάκτωρ ύψους 120,5 εκατ.

Από τις 21 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου θα λάβει χώρα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ ύψους 120,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλιές.

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είναι από τις 21/7 έως τις 3/8. Παράλληλα, από τις 21/7 έως τις 27/7 το δικαίωμα θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης και στο ταμπλό του ΧΑ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 

Δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 07/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 5.356.800,08 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 133.920.002 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,90 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η«Αύξηση»).

 Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.  

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €13.927.680,20 και θα διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €120.528.001,80. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως €115.171.201,72 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  

Την 07.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2558733 η με αριθμό 63563/07.06.2021 (ΑΔΑ: 93ΟΨ46ΜΤΛΡ-ΤΦΓ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 16/07/2021. Από την ίδια ημερομηνία (16/07/2021) οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.   

Δικαίωμα Προτίμησης 

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι  οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο  Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») της

εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), την 19/07/2021 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 21/07/2021 έως και την 03/08/2021.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/07/2021