Αρνητικό το 2013 για τις εισηγμένες βιομηχανίες

REUTERS

Επτά στις δέκα εισηγμένες στο Χ.Α. βιομηχανικές επιχειρήσεις κατέγραψαν ζημίες το περασμένο έτος.

Ζημιογόνες ήταν οι 63 από τις 89 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2013. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία για το περασμένο έτος που γνωστοποίησαν, ως όφειλαν, σήμερα, επτά στις δέκα εισηγμένες κατέγραψαν αυξημένες ζημιές, με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται στους κλάδους των παραγώγων πετρελαίου, των τσιμέντων, των βασικών μετάλλων, του ξύλου, των εκδόσεων και εκτυπώσεων, των ιχθυοκαλλιεργειών.

Οι ζημίες οφείλονται εν μέρει στις απομειώσεις του ενεργητικού και στην αρνητική αναβαλλόμενη φορολογία και οδήγησαν σε δραματική επιδείνωση των συνολικών αποτελεσμάτων, τόσο σε εταιρική όσο και σε ενοποιημένη βάση, αντισταθμίζοντας τις βελτιώσεις και την ικανοποιητική αποδοτικότητα που παρουσίασαν αρκετές εταιρείες. Πέρα από τη διόγκωση των έκτακτων και ανόργανων δαπανών κατεγράφη, συγχρόνως, πτώση του μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Σε εταιρική βάση 89 επιχειρήσεις, με συνολικό ενεργητικό 18,3 δισ. ευρώ και συνολικές πωλήσεις 22 δισ. ευρώ, κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων 767,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 23,1 εκατ. ευρώ το 2012 και καθαρές ζημιές, μετά τον συνυπολογισμό των φόρων, 749,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 116,6 εκατ. ευρώ το 2012.

Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 7%, τα μεικτά κέρδη τους συρρικνώθηκαν κατά 40% και τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 80%. Τα ίδια κεφάλαιά τους μειώθηκαν κατά 11% και περιορίστηκαν σε 35,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 38,4% το 2012, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 3%.

Σε ενοποιημένη βάση 75 επιχειρήσεις και οι εντός και εκτός της Ελλάδος θυγατρικές τους, με συνολικό ενεργητικό 33,7 δισ. ευρώ και συνολικές πωλήσεις 36,5 δισ. ευρώ, κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 597,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 106,7 εκατ. ευρώ το 2012 και καθαρές ζημιές, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 768 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 112,5 εκατ. ευρώ το 2012. Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 5%, τα μεικτά κέρδη τους συρρικνώθηκαν κατά 12% και τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 26%. Τα ίδια κεφάλαιά τους, εξαιρουμένων των κεφαλαίων τρίτων μετόχων, μειώθηκαν κατά 9%, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους μειώθηκαν κατά 2%.

Ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι 53 από τις 75 μητρικές εταιρείες των ισάριθμων βιομηχανικών ομίλων, δηλαδή περίπου το 70% του συνολικού αριθμού τους.

Διαβάστε ακόμη:

«Σερφάρετε» στο χρηματιστήριο μέσω iPhone

Σερί εισροών ξένων κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο