Attica Bank: Ζημίες 105,4 εκατ. ευρώ το 2021

Attica Bank: Ζημίες 105,4 εκατ. ευρώ το 2021
ATTICA BANK Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ζημίες 105,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Attica Bank το 2021, διευρύνοντας το σερί των αρνητικών επιδόσεων που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια…

Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 2021 συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους πελάτες της. Η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων προς όφελος των πελατών της και παράλληλα αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. 

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,66 δισ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για τη χρήση ανήλθαν σε €361 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €334,0 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €27,1 εκατ. τη λιανική τραπεζική και η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε μηδενική στο τέλος του 2021 από €155 εκατ. το 2020.

Την 31.12.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,92 δισ., παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση κατά €120 εκατ. περίπου και 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου €3,01 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές που επικρατούν στο εγχώριο περιβάλλον.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές, κυρίως από ιδιώτες, ύψους €86 εκατ. και από επιχειρήσεις ύψους €85,2 εκατ. επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1.096 εκατ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.814 εκατ.

Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,29 μ.β. σε σχέση με το 2020 ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στο μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 0,33 μ.β. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 56,7% ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 256%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Τον Δεκέμβριο 2021, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €240 εκατ. 

Τον Απρίλιο του 2022, και σε συνέχεια της από 13.12.2021 επιστολής τους, η Τράπεζα έλαβε επιστολή των βασικών μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A., ΤΧΣ στην οποία περιγράφονται βασικές πρόνοιες της μεταξύ τους συμφωνίας και η πρόθεσή τους να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα, συνολικού ύψους έως €365 εκατ., μέσω δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον απαιτηθεί, σε τρίτη εισφορά κεφαλαίου ή/και σε πρόσθετες εναλλακτικές δράσεις.

Η διαδικασία μέχρι την λήψη των προκαταρκτικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι σχετικές εκθέσεις αναμένονται το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2022.

Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, στην παρούσα φάση η Διοίκηση της Τράπεζας δεν μπορεί να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση στην αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης, που δύνανται να προκύψουν εφόσον η Τράπεζα συνεχίσει με αυτήν την στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, για τη λήψη της ελάχιστης απαιτούμενης πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ-.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η Τράπεζα σχεδίασε και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της Τράπεζας προβλέπει την πώληση της δραστηριότητας POS (εκτιμώμενη θετική επίδραση 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1) και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων (εκτιμώμενη θετική επίδραση 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1).

Επίδοση Ομίλου 

Η Τράπεζα για το 2021 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους €25,1 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 16,2% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική χρήση του 2020. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 12,4% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών συνέπεια μεγάλων αποπληρωμών κατά τη διάρκεια του 2021, η οποία μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 16% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2020. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων, καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας. 

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €21,4 εκατ., μια αξιοσημείωτη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση ήταν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 3,4% σε ετήσια βάση, καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο οποίο συμμετείχαν 64 εργαζόμενοι, η Τράπεζα εξοικονόμησε ποσό ύψους € 2,6 εκατ.

Η Τράπεζα στις 09.03.2022 ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ανήλθε σε 104 άτομα που αντιστοιχεί σε περίπου 14% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας. Η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε ύψος 4,5 εκατ. ευρώ.

Δήλωση διοίκησης

Το 2021 η Attica Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς τόσο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ., όσο και τη βελτίωση των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας. Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της καθώς, με βάση τη συμφωνία των βασικών μετόχων της ΤΜΕΔΕ, RinoaEllington Solutions S.A. και ΤΧΣ για την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση και την πορεία ιδιωτικοποίησή της, η Attica Bank θέτει τις βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων της περιόδου 2022-2024, οι οποίοι θα συμβάλλουν καταλυτικά στο βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξή της. Σε αυτό το πλαίσιο διευκολύνεται να εστιάσει σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες, στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και συνεπακόλουθα στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Attica Bank, έθεσε στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. 

Για τη χρήση που έληξε, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε €361 εκατ. οι οποίες ενίσχυσαν και τα έσοδα από προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 69% σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανόμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από προμήθειες ύψους €5,5 εκατ.) με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται, μέσω της αύξησης των εσόδων/προμηθειών από χορηγήσεις, ύψους 55%, ενώ παράλληλα το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, κυρίως λόγω της αύξησης των υπολοίπων των καταθέσεων των πελατών της, σε ετήσια βάση, κατά 4,3%.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η Τράπεζα σχεδίασε πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την πώληση της δραστηριότητας POS, καθώς και την ενεργητική αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της. Παράλληλα, βασικός στόχος της Τράπεζας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων της καθώς και η μείωση του κόστους βάσης προκειμένου η Attica Bank να επιστρέψει άμεσα σε οργανική κερδοφορία. 

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, από την οποία προκύπτει, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεση τους, για δεύτερη επένδυση στο πλαίσιο της κάλυψης τυχόν ζημιών αναφορικά με την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών, καθώς την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας προκειμένου να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα στη βάση του στρατηγικού επιχειρησιακού της σχεδίου που, μεταξύ, άλλων προβλέπει, και τη μείωση των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό.

Το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. 

Επιπρόσθετα, για το 2022,σημειώνεται ότι οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εμφανίζονται ελκυστικές, παρά την όξυνση της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, την αύξηση του πληθωρισμού και την ενίσχυση των γεωπολιτικών εντάσεων ως απόρροια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και των παγκόσμιων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης. Μολονότι το εύρος των επιπτώσεων της γεωπολιτικής αναταραχής στην εγχώρια οικονομία δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς, η χώρα αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη, επωφελούμενη και από την πρόσβαση στα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)