Change The World 2020: Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της λίστας

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για το περιοδικό Fortune σε συνεργασία µε την εταιρεία KKS Advisors, µε επιστηµονικό συνεργάτη τον Καθηγητή του Harvard Business School Γιώργο Σεραφείµ, έναν από τους πλέον καταξιωµένους επιστήµονες σε παγκόσµιο επίπεδο, στον τοµέα της χάραξης ορθής στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης.

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγµα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» ελήφθησαν υπόψη τα εξής δύο κριτήρια:

• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγµατοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2018.

• Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί µέσα στο 2019 ή το 2020 και να εντάσσεται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εκπαίδευση / έρευνα

2. Οικονοµική ανάπτυξη / χρηµατοοικονοµική ένταξη

3. Περιβαλλοντικό αποτύπωµα

4. Δηµόσια υγεία / διατροφή

5. Ανθρώπινα δικαιώµατα / κοινωνική δικαιοσύνη

To Fortune κάλεσε τις εταιρείες να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων πληροφοριών και πληροφοριών που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε µία πρωτοβουλία, µε στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

Τα κριτήρια της έρευνας

Η µεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας έχουν αναπτυχθεί από την KKS Advisors, σε συνεργασία µε τον Γιώργο Σεραφείµ, Καθηγητή του Harvard Business School, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

• τη προσέγγιση της αµερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα,

• διεθνείς ακαδηµαϊκές µελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίµηση επιδράσεων (impact assessment),

• τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, και

• τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς.

Ως αποτέλεσµα έχουν προσδιοριστεί 4 περιοχές αξιολόγησης µε επιµέρους µετρήσιµα κριτήρια:

1. Μετρήσιµη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογήθηκε το εύρος, η επαναληψιµότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάσθηκε ο βαθµός επίδρασης της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσµα για δηµιουργία συστηµικής αλλαγής). 

2. Εταιρικά αποτελέσµατα (20%): Αξιολογήθηκε το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα και η προστιθέµενη αξία για τους µετόχους αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερα οφέλη σε σχέση µε την ενίσχυση της φήµης της εταιρείας.

3. Εταιρική ενσωµάτωση (15%): Αξιολογήθηκε ο βαθµός ενσωµάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσµευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.

4. Συµβολή στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογήθηκε η συµβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς µε την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. Για την αναγνώριση των SDGs που αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε η ετήσια έκθεση “SDG Index and Dashboards 2019”, σχετικά µε την επίδοση των χωρών για την επίτευξη των SDGs. Για την επιλογή των σηµαντικότερων SDGs για τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της σχετικής δηµοσιευµένης έρευνας  των Costanza Consolandi και Robert G. Eccles.

Ειδικά για τη φετινή έρευνα, προστέθηκε µια ακόµα περιοχή αξιολόγησης για την αντιµετώπιση της πανδηµίας από τις εταιρείες:

Ανταπόκριση στον Covid-19 (συν 20%): Βάσει ειδικού ερωτηµατολογίου αξιολογήθηκε η αντίδραση της εταιρείας στην πανδηµία Covid-19. H συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου λειτούργησε ως bonus στη συνολική βαθµολογία των πρωτοβουλιών των εταιρειών.

Λίγα λόγια για την KKS Advisors…​

Η ΚΚΣ Αdvisors αποτελεί µια πρωτοπόρο συµβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, µε όραµα να αναδιαµορφώσει τις αγορές.

Η KKS Advisors υποστηρίζει τους πελάτες της να δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµη αξία, µέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών τους θεµάτων, καθώς και των θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Συνεργάζεται µε επιχειρήσεις, επενδυτές, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής, µε σκοπό την προώθηση της συστηµικής αλλαγής. Έχει φυσική παρουσία σε Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ελλάδα. 

Απήχηση του έργου της

Η KKS Advisors συµµετέχει στη διαµόρφωση των απαιτήσεων για τη δηµοσίευση και αξιολόγηση εταιρικών µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, εντός και εκτός Ελλάδας. Οι πελάτες της κατατάσσονται στην κορυφή της κατάταξης Ελληνικών εταιρειών από επενδυτές και αναλυτές που συνυπολογίζουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εταιρεία δηµοσιεύει τακτικά µελέτες, οι οποίες αποτελούν σηµείο αναφοράς και διαµορφώνουν τις διεθνείς εξελίξεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο website της εταιρείας: www.kksadvisors.com. 

Τίνα Πασσαλάρη, Partner της KKS Advisors:​

«H λίστα Change the World του 2020  περιλαμβάνει 20 εξαιρετικά παραδείγματα δράσεων που συνεισφέρουν στην επίλυση πραγματικών ζητημάτων.  Από το σύνολο των πρωτοβουλιών της λίστας, το 75% συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών και το 80% ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένες ή γενικότερες δεσμεύσεις των εταιρειών. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες έχουν κατανοήσει τα οφέλη σύνδεσης των δράσεών τους με τη στρατηγική τους.  Εν τούτοις, μόνο το 10% των δράσεων είχαν άμεση συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και 5% κρίθηκε ότι δύναται να προκαλέσουν συστημική αλλαγή στην κοινωνία. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν το περιθώριο βελτίωσης των προσεγγίσεων των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».