Change The World 2021: Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της λίστας

Change The World 2021: Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της λίστας

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για το περιοδικό Fortune σε συνεργασία µε την εταιρεία KKS Advisors, µε επιστηµονικό συνεργάτη τον Καθηγητή του Harvard Business School Γιώργο Σεραφείµ, έναν από τους πλέον καταξιωµένους επιστήµονες σε παγκόσµιο επίπεδο, στον τοµέα της χάραξης ορθής στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης.

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγμα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» ελήφθησαν υπόψη τα εξής δύο κριτήρια:
• Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγματοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2019.
• Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί μέσα στο 2020 ή το 2021 και να εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εκπαίδευση / έρευνα
2. Οικονομική ανάπτυξη / χρηματοοικονομική ένταξη
3. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
4. Δημόσια υγεία / διατροφή
5. Ανθρώπινα δικαιώματα / κοινωνική δικαιοσύνη
To Fortune κάλεσε τις εταιρείες να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους βάσει των παραπάνω κριτηρίων. Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δημοσιευμένων πληροφοριών και πληροφοριών που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε μία πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας έχουν αναπτυχθεί από την KKS Advisors, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σεραφείμ, καθηγητή του Harvard Business School, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

• τη προσέγγιση της αμερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα,
• διεθνείς ακαδημαϊκές μελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση επιδράσεων (impact assessment),
• τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, και
• τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς.
Ως αποτέλεσμα έχουν προσδιοριστεί 4 περιοχές αξιολόγησης με επιμέρους μετρήσιμα κριτήρια:
1. Μετρήσιμη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογήθηκαν το εύρος, η επαναληψιμότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάστηκαν ο βαθμός επίδρασης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσμα για δημιουργία συστημικής αλλαγής).
2. Εταιρικά αποτελέσματα (20%): Αξιολογήθηκε το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία για τους μετόχους αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερα οφέλη σε σχέση με την ενίσχυση της φήμης της εταιρείας.
3. Εταιρική ενσωμάτωση (15%): Αξιολογήθηκαν ο βαθμός ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσμευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.
4. Συμβολή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογήθηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς με την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. Για την αναγνώριση των SDGs που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε η ετήσια έκθεση SDG Index and Dashboards 2021, σχετικά με την επίδοση των χωρών για την επίτευξη των SDGs. Για την επιλογή των σημαντικότερων SDGs για τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της σχετικής δημοσιευμένης έρευνας των Costanza Consolandi και Robert G. Eccles.
Ειδικά για τη φετινή έρευνα προστέθηκε μια ακόμα περιοχή αξιολόγησης σχετικά με τον βαθμό ενσωμάτωσης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική των εταιρειών:
• Επίδοση σε θέματα ESG (συν 20%): Βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης και διαχείρισης των θεμάτων ESG (περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης). H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λειτούργησε ως bonus στη συνολική βαθμολογία.
Επίδοση σε θέματα ESG:  Τι έδειξε η έρευνα για τις πρακτικές των εταιρειών
Βάσει των απαντήσεων που λάβαμε στα ερωτηματολόγια από τις εταιρείες σχετικά με την ενσωμάτωση και τη διαχείριση θεμάτων ESG, στο πλαίσιο της λίστας Change the World, παρατηρήσαμε, μεταξύ άλλων, ότι συγκεκριμένες πρακτικές/δράσεις υιοθετούνται από την πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ κάποιες άλλες πρακτικές/ δράσεις εφαρμόζονται από ένα μικρό ποσοστό των οργανισμών.
Πιο συγκεκριμένα, στην πλειονότητά τους οι εταιρείες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση απάντησαν ότι:
• Διαθέτουν μια σαφή στρατηγική για την αξιολόγηση και την επιλογή των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Διαθέτουν πολιτική επιχειρηματικής ηθικής.
• Συμμετέχουν σε ενώσεις ή πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα θέματα ESG.
• Έχουν εντοπίσει κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
• Δήλωσαν ότι ο ανώτερος υπεύθυνος για τη στρατηγική ESG του οργανισμού λογοδοτεί απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αντίθετα, μόνο ένα μικρό ποσοστό των εταιρειών:
• Έχει συνδέσει τις αμοιβές των στελεχών με την επίδοσή τους σε θέματα ESG.
• Δημοσιοποιεί τα έσοδα που προέρχονται από βιώσιμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
• Εκπαιδεύει σε ετήσια βάση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα ESG που σχετίζονται με την εταιρική στρατηγική.
• Έχει ποσοτικοποιήσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
• Έχει προσδιορίσει μετρήσιμους μακροπρόθεσμους στόχους ESG (> 5 έτη).
*  Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press. 2 Consolandi, C. and Eccles, R.E. (2018): Supporting Sustainable Development Goals Is Easier Than You Might Think. MIT Sloan Management Review.