Η ΔΕΗ στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ

Σε έκδοση δυο ομολόγων, ενός τριετούς και ενός πενταετούς, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc θα προβεί σε προσφορά Ομολογιών (Senior Notes) €500.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών λήξεως το 2017 και Ομολογιών λήξεως το 2019. Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Deutsche Bank, η HSBC, η Citigroup και η Credit Suisse θα τρέξουν το βιβλίο μαζί με ελληνικές τράπεζες.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαδικασία προσφοράς ομολογιών η ΔΕΗ, βάσει προκαταρκτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της διοίκησης για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, αναμένει τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014, να είναι ελαφρώς μειωμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ως άνω αναμενόμενη μείωση οφείλεται πρωτίστως στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως ως αποτέλεσμα των ήπιων χειμερινών συνθηκών, καθώς και στην πρόσφατη μείωση των τιμολογίων για Πελάτες Υψηλής Τάσης.

Επίσης, η ΔΕΗ αναμένει ότι τα προ προβλέψεων Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) θα μειωθούν σε ανάλογο ποσοστό συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η ΔΕΗ αναμένει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται σε προκαταρκτικά αποτελέσματα και εκτιμήσεις και δεν προορίζονται να υπέχουν θέση περιληπτικής ανακοίνωσης των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της ΔΕΗ βασίζονται σε σειρά υποθέσεων και παραδοχών που εμπεριέχουν εγγενή αβεβαιότητα και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

Διαβάστε επίσης: Στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% της ΔΕΗ