Δέσμευση περιουσίας έως 41 εκατ. ευρώ για την Intracom Holdings

Η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως, σύμφωνα με το νόμο, για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των μετόχων της.

Δεκτό έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τα ασφαλιστικά μέτρα της Teledome κατά της Intracom, με αίτημα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας μέχρι του ποσού των 41 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία συζητήσεως την 3η Δεκεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, η Intracom ΑΕ Συμμετοχών αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της: «Σε συνέχεια της από 05.12.2014 γνωστοποίησης της Intracom Holdings για τα κατατεθέντα από βασικούς μετόχους της εταιρείας Teledome ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας, με αίτημα τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αυτής μέχρι του ποσού των 41 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία συζητήσεως την 3η Δεκεμβρίου 2014, η εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 190/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε την εντός προθεσμίας 10 ημερών από τις 14.01.2015, οπότε και επιδόθηκε στην εταιρεία η εν λόγω απόφαση, παράδοση από αυτήν σε καθέναν από τους αιτούντες εγγυητικής επιστολής, αξιόχρεης νόμιμα λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας, ύψους ίσου με το αιτούμενο από κάθε αιτούντα ποσό, ανερχομένου του συνόλου των εγγυητικών στο ποσό των 41 εκατ. ευρώ περίπου.

Η διάρκεια ισχύος των εν λόγω εγγυητικών ή η πιθανή κατάπτωσή τους θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο της απόφασης του Εφετείου Αθηνών επί της από 30.09.2014 ασκηθείσας από την εταιρεία έφεσης κατά της υπ. αριθμ. 3389/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ορίστηκε να συζητηθεί στις 14.05.2015.

Η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως, σύμφωνα με το νόμο, για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, κάθε νέα σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη που θα προκύψει για το θέμα αυτό».