Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου Παπάγου, λεωφόρου Διονύσου, Καισαριανής και Πάρνηθας

Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου Παπάγου, λεωφόρου Διονύσου, Καισαριανής και Πάρνηθας
¸íá åê÷éïíéóôéêü ü÷çìá êáèáñßæåé ôï äñüìï áðü ôï ÷éüíé, ðñïóðáèþíôáò íá êñáôÞóåé ôï äñüìï áíïé÷ôü óôçí ÐåíôÝëç, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò êáêïêáéñßáò Åëðßò, êïíôÜ óôçí ÁèÞíá ÊõñéáêÞ 23 Éáíïõáñßïõ 2022. ÊáôÜ äéáóôÞìáôá ðáñïäéêÝò ÷éïíïðôþóåéò åðçñåÜæïõí êáé ðåäéíÜ ôìÞìáôá ôçò áíáôïëéêÞò çðåéñùôéêÞò ÷þñáò áëëÜ êáé ðåñéï÷Ýò ôçò ÊñÞôçò ìå ÷áìçëü õøüìåôñï. Ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôçò ÊõñéáêÞò óôçí Åýâïéá êáé óå íçóéùôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ Áéãáßïõ óçìåéþèçêáí ÷éïíïêáôáéãßäåò. Óýìöùíá ìå ôá íåüôåñá ðñïãíùóôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ Åèíéêïý Áóôåñïóêïðåßïõ Áèçíþí/meteo.gr, ôá öáéíüìåíá óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéï÷Ýò áíáìÝíåôáé óôáäéáêÜ íá åîáóèåíÞóïõí ìåôÜ ôéò ìåóçìâñéíÝò þñåò êáé ï êáéñüò èá âåëôéùèåß. Ùóôüóï áõôÞ ç âåëôßùóç èá åßíáé ðñüóêáéñç, êáèþò áðü ôéò âñáäéíÝò þñåò áíáìÝíåôáé åê íÝïõ åðéäåßíùóç áðü ôá âüñåéá, áñ÷éêÜ ìå ôïðéêÝò ÷éïíïðôþóåéò óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá êáé ôç ÈñÜêç, ðïõ ãñÞãïñá èá óôáìáôÞóïõí. Óôç óõíÝ÷åéá, ÷éïíïðôþóåéò áíáìÝíïíôáé óôá íüôéá ôìÞìáôá ôçò ×áëêéäéêÞò êáé ôá íçóéÜ ôïõ Âïñåßïõ êáé Êåíôñéêïý Áéãáßïõ. Ïé ÷éïíïðôþóåéò óôï Êåíôñéêü êáé Âüñåéï Áéãáßï èá åßíáé ôïðéêÜ éó÷õñÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επιπλέον, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών – Λαμίας.

Διακόπηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Παπάγου, λεωφόρου Διονύσου και Καισαριανής, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης.

Ειδικότερα:

– Στην οδό Αναστάσεως, στην περιοχή Παπάγου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα κοιμητήρια προς τον Υμηττό.

– Στη λεωφόρο Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την περιοχή της Ανατολής (Νέα Μάκρη) προς Πεντέλη.

– Στην ανώνυμη οδό (Καισαριανή) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Καλοπούλας, προς Υμηττό.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει διακοπεί από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα.

Διευκρινίσεις της ΕΛΑΣ για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών – Λαμίας

Διευκρινίσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε τμήματα της Αθηνών-Λαμίας δίνει, με ανακοίνωσή της, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από τις 08:00 σήμερα, 24 Ιανουαρίου, έως την ύφεση των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 58,520 (όρια Ν. Αττικής).

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, από την απαγόρευση εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:

  • Οχήματα οδικής βοήθειας
  • Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι
  • Οχήματα εκτάκτου ανάγκης

Τέλος, η ΓΑΔΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.