Διανομή μερίσματος από την Eurobank Properties

Διανομή μερίσματος από την Eurobank Properties

Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Την καταβολή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε 0,18207 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, μέσω της πληρώτριας τράπεζας Eurobank Ergasias AE.