ΑΑΔΕ: Οι 3 στις 10 προσφυγές για φορολογικές διαφορές δικαιώνονται

ΑΑΔΕ: Οι 3 στις 10 προσφυγές για φορολογικές διαφορές δικαιώνονται
Photo: pixabay.com
Απορρίφθηκαν 7 στις 10 προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το πρώτο πεντάμηνο του 2024.

Περίπου οι 3 στους 10 φορολογούμενους που αμφισβητούν αποφάσεις της ΑΑΔΕ για βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα δικαιώνονται μέσω προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απορρίφθηκε το 66,13% των προσφυγών που εξετάσθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2024. Η ΔΕΔ, υπηρεσία που εξετάζει σε διοικητικό επίπεδο τις προσφυγές, ακύρωσε στο συγκεκριμένο διάστημα πρόστιμα, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις για φορολογικές παραβάσεις σε ποσοστό 32,87%.

Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2024 υποβλήθηκαν 2.501 προσφυγές από φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξετάσθηκαν 2.320 και έγιναν δεκτές 636 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 1.654 απορρίφθηκαν ενώ 23 υποθέσεις απορρίφθηκαν λόγω εκπνοής της προθεσμίας εντός της οποίας έπρεπε να εξεταστεί η προσφυγή. Επίσης, επτά φορολογούμενοι παραιτήθηκαν της διαδικασίας. Από το σύνολο των υποθέσεων που απορρίφθηκαν, 891 περιπτώσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013-2014, όταν εγκαινιάστηκε η δραστηριότητα της ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 91.139. Από το σύνολο των υποθέσεων εξετάστηκαν οι 86.739, από τις οποίες 46.821 απορρίφθηκαν με αποφάσεις της επιτροπής, 14.971 απορρίφθηκαν σιωπηρώς καθώς εξέπνευσε η προθεσμία για να εξεταστούν ενώ 652 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Δεκτές έγιναν, συνολικά ή εν μέρει, 21.189 υποθέσεις, δηλαδή μόνο το 24,4% των υποθέσεων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των προσφυγών 34.937 έφτασαν στα δικαστήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η διαδικασία

Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται από 1.1.2014 σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022, εφεξής ΚΦΔ), οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και η διαδικασία δεν απαιτεί παράβολο.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή 60 ημερών για τους κατοίκους εξωτερικού. Υποβάλλεται στην ΔΕΔ ηλεκτρονικά ενώ η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται τον Αύγουστο. Όσο για την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της ΑΑΔΕ η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας:

• για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,

• για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,

• για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,

• για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,

• για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,

• για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,

• για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,

• για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

Για τις όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: