Διεύρυνση ζημιών για τον όμιλο Βογιατζόγλου το α΄ εξάμηνο του 2013

Μείωση 31,39% στον κύκλο εργασιών του.

Διεύρυνση ζημιών σε ενοποιημένο επίπεδο και μείωση κύκλου εργασιών σε επίπεδο ομίλου και μητρικής εμφάνισε η Βογιατζόγλου, το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2013, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έκλεισε στα 6,606 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 31,39%, σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2012 (9,628 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2,555 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 30,10%, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2012 (3,655 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη, ύψους 69 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών, ύψους 261 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές, ύψους 408 χιλ. ευρώ, (ζημίες ύψους 342 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες, ύψους 531 χιλ. ευρώ, (ζημίες, ύψους 465 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012).

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 5,056 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,81%, σε σχέση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο 2012 (7,203 εκατ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 2,008 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,02%, σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2012 (2,751 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη, ύψους 62 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών, ύψους 55 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημιές 39 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών, ύψους 156 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημιές, ύψους 160 χιλ. ευρώ, (ζημιές, ύψους 236 χιλ. ευρώ, το α΄ εξάμηνο 2012).