Διεύρυνση ζημιών παρουσίασε η ΑΓΕΤ Ηρακλής, το α΄ εξάμηνο του 2013

Διεύρυνση ζημιών παρουσίασε η ΑΓΕΤ Ηρακλής, το α΄ εξάμηνο του 2013

Αύξηση στις πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ζημίες μετά από φόρους 108,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής, το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 63,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 102,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 69,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Επίσης, ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε πωλήσεις, ύψους 112,9 εκατ. ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2013, αυξημένες κατά 4,1%, σε σύγκριση με τα 108,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 102,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,1%, σε σύγκριση με τα 92,8 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε ζημιές 118,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 50,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε ζημιές 115,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 60,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012.