Διεύρυνση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το α΄ εξάμηνο του 2013-08-30

Διεύρυνση ζημιών παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το α΄ εξάμηνο του 2013-08-30

Μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 6,2%.

Διεύρυνση ζημιών προ και μετά φόρων εμφάνισε ο όμιλος της ΕΛΓΕΚΑ, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, το α’ εξάμηνο του 2013, από 3,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και τη ζημία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 150,3 εκατ. ευρώ, έναντι 160,2 εκατ. ευρώ, τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση κατά 6,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012. Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 4,2 εκατ. έναντι 3,5 εκατ. ευρώ, τη συγκρίσιμη περίοδο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το α΄ εξάμηνο του 2013, ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους σε όλα τα επίπεδα, παράλληλα, με την αδιάκοπη αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που θα του επέτρεπαν να αυξήσει τα μερίδιά του στις αγορές που δραστηριοποιείται ή να αποκτήσει παρουσία σε νέες αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η ίδρυση της «ELGEKA AG», μέσω της οποίας ο όμιλος θα επιχειρήσει να διεισδύσει στη μεγάλη αγορά της Γερμανίας.

Στα θετικά γεγονότα της τρέχουσας περιόδου συγκαταλέγονται οι συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις, εν μέσω γενικευμένης ύφεσης, που πραγματοποιεί ο όμιλος στον κλάδο των «logistics», καθώς, επίσης και στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»). Θετικό είναι, επίσης και το γεγονός της επιβράδυνσης της πτώσης των πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου, κατά το β΄ τρίμηνο του 2013 (α΄ τρίμηνο 2013: -13,9%, β΄ τρίμηνο 2013: -2%).

Εντούτοις, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών πωλήσεων, καθώς και τη δημιουργία αυξημένων προβλέψεων για επισφάλειες πελατών (κατά 534 χιλ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Αρνητική επιρροή είχε στα αποτελέσματα και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% στο 26%, βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας, με συνέπεια τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με το νέο συντελεστή και την ανάλογη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων (κατά 967 χιλ. ευρώ).

Στο πλαίσιο της επικέντρωσής του στο κυρίως αντικείμενο των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος υλοποιεί, από το β΄ τρίμηνο του 2013, πλάνο απέμπλοκής του από τη θυγατρική εταιρεία «Medihelm Φαρμακαποθήκη ΑΕ». Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2013-30/06/2013.