Δίκη για τα στημένα: Αθώοι ο Αχιλλέας Μπέος και οι περισσότεροι κατηγορούμενοι

Δίκη για τα στημένα: Αθώοι ο Αχιλλέας Μπέος και οι περισσότεροι κατηγορούμενοι
Ï åðé÷åéñçìáôßáò êáé ðñþçí ðñüåäñïò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ Á÷éëëÝáò ÌðÝïò ïäçãåßôáé óôá äéêáóôÞñéá ôçò ïäïý Åõåëðßäùí óôá ðëáßóéá ôçò áõôüöùñçò äéáäéêáóßáò ìåôÜ áðü ìÞíõóç ðïõ êáôÝèåóå óå âÜñïò ôïõ ï äéêçãüñïò êáé ðñüåäñïò ôçò Ðáíá÷áúêÞò ÁëÝîçò Êïýãéáò, ÁèÞíá, ÐÝìðôç 20 Äåêåìâñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR

Έπεσε η αυλαία μιας πολύκροτης υπόθεσης που απασχολούσε για χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο.

 

Με την αθώωση του Αχιλλέα Μπέου και της πλειονότητας των κατηγορουμένων για την υπόθεση στημένων αγώνων του ποδοσφαίρου το 2011 έπεσε η αυλαία από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δευτεροβάθμια δίκη για το αποκαλούμενο «σκάνδαλο κοριόπολις», που ήρθε στη δημοσιότητα πριν από οκτώ χρόνια.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση της απόφασής του με την οποία αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν αντιμέτωποι με τα αδικήματα της δωροδοκίας, είτε ενεργητικής είτε παθητικής. Μεταξύ των συνολικά 15 αθωωθέντων, πλην του κ. Μπέου, είναι οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες, Γιάννης Κομπότης, Γιώργος Μποροβήλος και Δημήτρης Μπάκος.

Για 11 από τους 26 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Τσακογιάννης, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση ενοχής τους για πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες που αφορούν διεξαγωγή παράνομου στοιχήματος και νομιμοποίηση εσόδων, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης οι συνήγοροι του κ. Μπέου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Αλέξης Αθανασόπουλος και Ευθύμιος Ναυρίδης, έκαναν λόγο για «αποκατάσταση της αλήθειας». Όπως δήλωσαν, «το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε πρώτο βαθμό, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την αποκατάσταση της αλήθειας. Σήμερα, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, σε δεύτερο βαθμό, αποκατέστησε πλήρως την αλήθεια και έκρινε τον Αχιλλέα Μπέο αθώο όλων των κατηγοριών. Οκτώ, περίπου, χρόνια μετά την άδικη προσωρινή κράτηση και διαπόμπευση του Αχιλλέα Μπέου, η αλήθεια έλαμψε».