Δωρεά εξοπλισμού αξίας 500.000 ευρώ από Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο στο Υπουργείο Υγείας

Δωρεά εξοπλισμού αξίας 500.000 ευρώ από Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο στο Υπουργείο Υγείας
Ï ìåãáëïìÝôï÷ïò ôçò ×áëõâïõñãéêÞò Êùíóôáíôßíïò Áããåëüðïõëïò ðáñßóôáôáé óå åêäÞëùóç ìå áöïñìÞ ôçí óõìðëÞñùóç óáñÜíôá ÷ñüíùí óõíåñãáóßáò ôçò åôáéñßáò ìå ôçí éôáëéêÞ åôáéñßá Danieli , ÁèÞíá ÐÝìðôç 7 Áðñéëßïõ 2006. Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο εξοπλισμός αποτελείται από 8 στοιχεία ολοκληρωμένου εξοπλισμού ΜΕΘ που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο αναπνευστήρα όγκου και πιέσεως, μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων και ηλεκτρικό κρεβάτι κατάλληλο για ΜΕΘ.

Ειδικότερα, σε επιστολή του προς το υπουργείο Υγείας, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της Χαλυβουργικής, αναφέρει:

Η παγκόσμια κοινότητα και η πατρίδα μας βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση στη δημόσια υγεία και στην οικονομία και προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε δημόσιο πόρο για τη μείωση εξάπλωσης της πανδημίας και τη θεραπεία των πασχόντων.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες θέλω να δηλώσω παρών στην προσπάθεια της Πολιτείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού ώστε να επέλθει το ταχύτερο δυνατόν η κανονικότητα στην παγκόσμια κοινότητα και την πατρίδα μας.

Προτίθεμαι να προμηθεύσω το σύστημα υγείας με 8 στοιχεία ολοκληρωμένου εξοπλισμού ΜΕΘ που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο αναπνευστήρα όγκου και πιέσεως, μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων και ηλεκτρικό κρεβάτι κατάλληλο για ΜΕΘ  αξίας 500.000 ευρώ.

Παρακαλώ ενημερώστε με αν αυτού του είδους ο εξοπλισμός είναι συμβατός με τις προδιαγραφές των νοσοκομείων μας. Είμαι στη διάθεσή σας, για οποιοδήποτε εναλλακτικό τρόπο προσφοράς μου υποδείξετε.