Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος γεωλογικής έρευνας Χ-ΜΙΝΕ από την Ελληνικός Χρυσός

Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος γεωλογικής έρευνας Χ-ΜΙΝΕ από την Ελληνικός Χρυσός

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας, που βρίσκονται στον Δήµο Αριστοτέλη της ΒΑ Χαλκιδικής, λειτουργούν από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και περιλαµβάνουν τα µεταλλεία Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου, τα οποία βρίσκονται σε φάση παραγωγής, καθώς και το έργο των Σκουριών.

Επενδύοντας διαχρονικά στην τεχνογνωσία και την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε συνδυασµό µε την διεθνή εµπειρία της µητρικής της Eldorado Gold, η Ελληνικός Χρυσός βασίζει την στρατηγική της για τη βιώσιµη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στις αρχές της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αρχές, που προσδιορίζουν την υπεύθυνη µεταλλευτική ανάπτυξη στην ΒΑ Χαλκιδική και διέπουν το έργο της εταιρείας και στον νευραλγικό τομέα της γεωλογικής έρευνας νέων κοιτασμάτων.

Με τις προκλήσεις της σύγχρονης µεταλλευτικής να πληθαίνουν προς την κατεύθυνση της Βιώσιµης Ανάπτυξης, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται να προσφέρει νέες δυνατότητες µέσω καινοτόμων εφαρμογών, που αλλάζουν ριζικά το τοπίο και θέτουν σε νέα βάση όσα γνωρίζαµε µέχρι σήµερα τόσο για την έρευνα του υπεδάφους όσο και για την ίδια την εξορυκτική διαδικασία.

Η ΒΑ Χαλκιδική στις 4 πρώτες μεταλλευτικές περιοχές πιλοτικής εφαρμογής της πλέον καινοτόμου τεχνολογίας γεωλογικής έρευνας

Στην πράξη, βασική µέριµνα της Ελληνικός Χρυσός είναι η ανίχνευση και η επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών να πραγµατοποιείται µε τον πλέον περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, συµµετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο X-Mine, το οποίο αποτελεί σύµπραξη φορέων, ερευνητικών κέντρων, εταιρειών και άλλων οργανισµών, µε στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση µιας µελλοντικής εξόρυξης σε σύγκριση µε τις υπάρχουσες µεταλλευτικές τεχνολογίες.

Η ουσιαστική συµµετοχή της εταιρείας στην διαµόρφωση καινοτόµων µεθόδων έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου- ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελούν ένα εκ των τεσσάρων sites πανευρωπαϊκά που εφαρμόζουν πιλοτικά το πρόγραμμα– τοποθετεί την Ελλάδα ανάµεσα στις πλέον προηγµένες αγορές για την ασφαλή, αποδοτική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη µεταλλευτική δραστηριότητα.

Tι είναι το x-mine και ποια τα οφέλη του;

Το ερευνητικό έργο X-Mine είναι µια πρωτοπόρος συνεργασία µεταξύ εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κοιτασµατολογικής έρευνας και της µεταλλευτικής παραγωγής και οργανισµών από τη Φινλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Τσέχικη Δηµοκρατία, Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία, Σουηδία και Αυστραλία.

Το έργο έχει λάβει χρηµατοδότηση από το  πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτοµία της ΕΕ και υλοποιείται επιτυχώς σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σουηδία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα), προάγοντας την καινοτοµία και την έρευνα για τη βιώσιµη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας µας.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει νέες δυνατότητες μέσω καινοτόμων εφαρμογών, που αλλάζουν ριζικά το τοπίο και θέτουν σε νέα βάση όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την έρευνα του υπεδάφους και την ίδια την εξορυκτική διαδικασία.

Τα οφέλη για τη γεωλογική έρευνα και εξόρυξη είναι οικονοµοτεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά και αφορούν σε όλο τον κύκλο της µεταλλευτικής δραστηριότητας, από την έρευνα µέχρι την εξόρυξη και την επεξεργασία, όπως:

  • Βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωλογικής έρευνας και της µεταλλευτικής παραγωγικής αλυσίδας
  • Αύξηση των δυνατοτήτων εκµετάλλευσης ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών µε παράλληλη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά για αποτελεσµατική, χαµηλού κόστους και περιβαλλοντικά φιλική έρευνα κοιτασµάτων
  • Αυτοµατοποίηση διαδικασιών σε όλα τα στάδια της µεταλλευτικής δραστηριότητας βελτιώνοντας έτσι περιβαλλοντικές παραµέτρους όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση νερού
  • Ενίσχυση του παραγωγικού δυναµικού της περιοχής µέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε οργανισµούς εξειδικευµένους στην έρευνα ορυκτών πρώτων υλών και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Τα βασικά στάδια εφαρμογής της νέας τεχνολογίας είναι:

  • Η ανάλυση πυρήνων γεωτρήσεων σε πραγµατικό χρόνο µε ακτίνες Χ
  • Η τρισδιάστατη µοντελοποίηση των κοιτασµάτων
  • Η εφαρµογή µιας αποδοτικότερης µεθόδου διαχωρισµού του στείρου από το µετάλλευµα κατά τον εµπλουτισµό του

Οι πιλοτικές δοκιµές βρίσκονται σε εξέλιξη και αξιολογούνται µε επιστηµονικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, σε σχέση µε τη βιωσιµότητα του µεταλλευτικού έργου, την απόδοσή τους σε θέµατα υγείας και ασφάλειας και τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.